Соціальні проекти

Social Project Awards

10 жовтня, 12:55
Social Project Awards

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮ SOCIAL PROJECT AWARDS

1. Загальні положення

1.1. Премія Social Project Awards (далі — премія) присуджується щороку авторам кращих соціальних проектів України з метою підтримки суспільно значущих ініціатив шляхом створення сприятливого середовища для експертної та фінансової підтримки соціальних проектів.

Премія присуджується за результатом конкурсного відбору шляхом оцінювання соціальних проектів експертною радою та онлайн голосування.

1.2. Премія заснована з метою:

визнання вкладу соціальних інноваторів у розвиток громадянського суспільства в Україні;

підвищення якості соціальних проектів;

виявлення прикладів для наслідування у громадській сфері;

підтримка та поширення досвіду ефективного вирішення соціально важливих проблем за допомогою інновацій та соціального підприємництва;

привернення уваги широкого кола людей до вирішення соціально значущих проблем.

1.3. Терміни та визначення, що використовуються в Положенні:

1.3.1. сайт премії — awards.org.ua;

1.3.2. заявка на участь у конкурсному відборі (далі — заявка) — підтвердження згоди на участь у конкурсному відборі на умовах, наведених у Положенні, шляхом заповнення відповідної онлайн форми;

1.3.3. претенденти — фізичні або юридичні особи, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи (група зазначених суб’єктів), заявки яких прийняті оргкомітетом до участі у конкурсному відборі, що підтверджується відповідним повідомленням на вказану у заявці електронну адресу;

1.3.4. фіналісти премії — сто претендентів з різних номінацій, проекти яких отримали найвищу оцінку за результатом конкурсного відбору пропорційно загальної кількості претендентів;

1.3.5. переможці премії (1, 2 та 3 місце) — фіналісти, що набрали найбільшу кількість балів у своїй номінації за результатом конкурсного відбору;

1.3.6. експертна рада — група осіб, яка здійснює професійну оцінку соціальних проектів, поданих претендентами на здобуття премії;

1.3.7. онлайн голосування — оцінювання соціальних проектів відвідувачами сайту премії;

1.3.8. оргкомітет — група осіб, яка займається організацією конкурсного відбору претендентів на здобуття премії;

1.3.9. спонсори та партнери — фізичні або юридичні особи, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, які надають матеріальну або інформаційну підтримку премії.

2. Організатори конкурсного відбору

2.1. Організаторами конкурсного відбору на здобуття премії є громадська організація «Нове Майбутнє» та журнал PROactive.

2.2. Організаторами конкурсного відбору здійснюється загальна координація його проведення, а саме:

забезпечується інформаційний та консультаційний супровід;

визначається склад та порядок роботи експертної ради;

здійснюється прийом заявок;

визначаються переможці премії за результатами оцінювання проектів експертною радою та шляхом онлайн голосування;

підводяться підсумки премії.

3. Претенденти на здобуття премії

3.1. Претендентами на здобуття премії можуть бути фізичні або юридичні особи, громадські формування, які не мають статусу юридичної особи (групи зазначених суб’єктів), що є авторами соціальних проектів.

3.2. До участі у конкурсному відборі допускаються автори вже реалізованих соціальних проектів, а також соціальних проектів, що реалізуються на момент подачі заявки та вже мають поточні результати.

3.3. Комерційні проекти (головною метою діяльності яких є отримання прибутку) до участі у конкурсному відборі не допускаються.

3.4. Члени оргкомітету та експертної ради, спонсори та партнери не можуть бути претендентами на здобуття премії.

3.5. Претенденти представляють свої проекти в наступних номінаціях:

спорт/здоровий спосіб життя;

медицина та охорона здоров’я;

технології та інновації;

розвиток території;

забезпечення рівних можливостей;

культура;

екологія;

урбаністика;

волонтерство;

освіта.

3.6. Від одного претендента може бути заявлено не більше трьох соціальних проектів.

3.7. Претендент не може представляти до участі у конкурсному відборі проект, з яким вже займав 1 місце у конкурсному відборі на здобуття премії (1 місце конкурсу Social Project Awards 2017).

3.8. Участь у конкурсному відборі на всіх етапах є безкоштовною та добровільною.

3.9. Подаючи заявку на участь у конкурсному відборі на здобуття премії, особа надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

4. Порядок та строки проведення конкурсного відбору

4.1. Конкурсний відбір на здобуття премії проводиться у три етапи:

перший етап — з 1 липня по 31 серпня 2018 року включно;

другий етап — з 1 вересня по 31 жовтня 2018 року включно;

третій етап — з 1 листопада по 7 грудня 2018 року включно.

4.2. Підбиття підсумків конкурсного відбору, оголошення переможців премії та церемонія нагородження відбудеться 8 грудня 2018 року у м.Одесі.

5. Перший етап конкурсного відбору

5.1. Перший етап конкурсного відбору на здобуття премії включає:

подання заявок на участь у відборі;

перевірка заявок на відповідність умовам премії;

надсилання оргкомітетом повідомлення про прийняття або відхилення заявки на e-mail особи, що її подала.

5.2. Термін подачі заявки — до 29 серпня 2018 року включно.

5.3. Оргкомітет має право вживати заходів з перевірки достовірності відомостей, зазначених у заявці.

5.4. Оргкомітет відхиляє заявку, про що повідомляє особу, яка її надіслала, якщо:

подана заявка не відповідає вимогам Положення;

оргкомітетом виявлено недостовірні відомості, зазначені у заявці;

заявка містить відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію інших осіб;

заявка містить інформацію, розголошення якої суперечить нормам законодавства України;

існує інша загроза порушення опублікуванням заявки норм чинного законодавства України.

5.5. Оргкомітет має право вказати на недоліки заявки, надавши додатковий час для їх виправлення.

6. Другий етап конкурсного відбору

6.1. Протягом другого етапу конкурсного відбору на здобуття премії здійснюється оцінювання проектів, представлених претендентами у заявках, що були прийняті оргкомітетом.

6.2. Оцінювання проектів здійснюється експертною радою та шляхом онлайн голосування.

6.3. Експертна рада оцінює проекти претендентів за наступними критеріями:

1) соціальна значущість проблеми;

2) ефективність запропонованого методу вирішення проблеми;

3) новаторський підхід до вирішення проблеми;

4) масштабність проекту;

5) перспектива подальшого розвитку ідеї, що лежить в основі проекту.

У випадку прямої або опосередкованої заінтересованості у здійсненні оцінювання конкретного претендента або за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності експерта при оцінюванні, такий експерт зобов’язаний повідомити про зазначені обставини оргкомітет та утриматися від оцінювання претендента.

Кожен проект оцінюється членом експертної ради за 10-ти бальною шкалою за кожним критерієм окремо. При цьому, найвищими вважаються 10 балів, найнижчим — 1 бал. Максимальна кількість балів від одного члена експертної ради одному учаснику — 50 балів.

Оцінка проекту, отримана від експертної ради, розраховується як середнє арифметичне балів членів експертної ради.

6.4. Оцінювання шляхом онлайн голосування здійснюється на сайті премії, де буде розміщена інформація про проект кожного претендента.
Кожен відвідувач сайту може віддати свій голос за три різні проекти.
Голоси за кожен проект будуть переведені в оцінку за шкалою 50 балів (з округленням до сотих). Проект, що набрав найбільшу кількість голосів, отримує 50 балів. Подальше переведення у бали здійснюється пропорційно набраними проектом голосами.

6.5. Підсумкова оцінка проекту складається з суми балів, отриманих від експертної ради, та балів, отриманих за підсумками онлайн голосування.

7. Третій етап конкурсного відбору

7.1. Третій етап конкурсного відбору на здобуття премії включає в себе формування рейтингової таблиці всіх претендентів, визначення фіналістів та переможців премії в кожній із номінацій.

7.2. За результатами оцінювання претендентів експертною радою та шляхом онлайн голосування визначаються 100 фіналістів з усіх номінацій пропорційно загальної кількості учасників.

7.3. Переможцями премії стають фіналісти, що набрали найбільшу кількість балів у своїй номінації за результатом оцінювання проектів експертною радою та шляхом онлайн голосування. При рівній кількості балів у фіналістів переможцем стає претендент, що набрав найбільшу оцінку за результатом онлайн голосування.

7.4. Переможці премії не підлягають розголошенню до дня їх оголошення 8 грудня 2018 року.

7.5. Перегляд результатів конкурсного відбору на здобуття премії не проводиться.

8. Спеціальна премія Social Project Awards за найкращу ідею соціального проекту

8.1. Спеціальна премія Social Project Awards (далі — спеціальна премія) присуджується автору найкращої ідеї нереалізованого соціального проекту за результатом конкурсного відбору.

8.2. Конкурсний відбір на здобуття спеціальної премії проводиться у порядку та строках, передбачених розділом 4 Положення, з урахуванням особливостей, наведених нижче.

8.3. Претендентами на здобуття спеціальної премії можуть бути фізичні або юридичні особи, громадські формування, які не мають статусу юридичної особи (групи зазначених суб’єктів), що є авторами ідей соціальних проектів.
Від одного претендента на здобуття спеціальної премії може бути заявлена одна ідея соціального проекту.
Претендент не може представляти до участі у конкурсному відборі ідею соціального проекту, з якою вже ставав лауреатом спеціальної премії.

8.4. Оцінювання ідей соціальних проектів здійснюється переможцями (1 місце) минулорічної премії (конкурсу Social Project Awards 2017) (далі для цього розділу — експертна рада) та шляхом онлайн голосування.

8.5. Експертна рада оцінює ідеї соціальних проектів за наступними критеріями:

1) соціальна значущість проблеми;

2) ефективність запропонованого методу вирішення проблеми;

3) новаторський підхід до вирішення проблеми.

У випадку прямої або опосередкованої заінтересованості у здійсненні оцінювання конкретного претендента на здобуття спеціальної премії або за наявності інших обставин, які викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності експерта при оцінюванні кращої ідеї соціального проекту, такий експерт зобов’язаний повідомити про зазначені обставини оргкомітет та утриматися від оцінювання.

Кожна ідея оцінюється за 10-ти бальною шкалою за кожним критерієм окремо. При цьому, найвищими вважаються 10 балів, найнижчим — 1 бал. Максимальна кількість балів від одного члена експертної ради одному учаснику — 30 балів.

Оцінка ідеї соціального проекту, отримана від експертної ради, розраховується як середнє арифметичне балів членів експертної ради.

8.6. Оцінювання шляхом онлайн голосування здійснюється на сайті премії, де буде розміщена інформація про ідею соціального проекту кожного претендента.
Кожен відвідувач сайту може віддати свій голос за три різні ідеї соціального проекту.
Голоси за кожну ідею соціального проекту будуть переведені в оцінку за шкалою 30 балів (з округленням до сотих). Ідея, що набрала найбільшу кількість голосів, отримує 30 балів. Подальше переведення у бали здійснюється пропорційно набраними ідеєю голосами.

8.7. Підсумкова оцінка ідеї соціального проекту складається з суми балів, отриманих від експертної ради, та балів, отриманих за підсумками онлайн голосування.

8.8. Переможцем спеціальної премії стає претендент, що набрав найбільшу кількість балів за результатом оцінювання ідей соціальних проектів експертною радою та шляхом онлайн голосування. При рівній кількості балів переможцем стає претендент, що набрав найбільшу оцінку за результатом онлайн голосування.

9. Права інтелектуальної власності

9.1. Права інтелектуальної власності, пов’язані з поданими до участі у конкурсному відборі соціальними проектами (ідеями соціальних проектів), зберігаються за учасниками премії.

9.2. Подання особою заявки означає її згоду на розміщення в засобах масової інформації інформації про неї та соціальний проект (ідею соціального проекту), поданий до участі у конкурсному відборі.

9.3. Оргкомітет залишає за собою право висвітлення результатів конкурсного відбору із використанням будь-якої інформації про претендентів на здобуття премії та їх проекти (ідеї соціальних проектів), подані до участі в конкурсному відборі.

9.4. Оргкомітет не несе відповідальності за порушення під час конкурсного відбору на здобуття премії прав інтелектуальної власності претендентів третіми особами.

10. Прикінцеві положення

10.1. Надсилаючи заявку для участі у конкурсному відборі на здобуття премії, особа тим самим погоджується з цим Положенням.

10.2. Оргкомітет залишає за собою право уточнювати і змінювати порядок та строки проведення конкурсного відбору, своєчасно про це повідомивши на сайті премії.

10.3. Оргкомітет має право зняти претендента з участі у конкурсному відборі, якщо:

надійшла відповідна заява від претендента про відмову від подальшої участі у конкурсному відборі;

оргкомітетом виявлено недостовірні відомості у заявці;

до оргкомітету надійшли обґрунтовані звинувачення третіх осіб у порушенні претендентами на здобуття премії їх прав інтелектуальної власності;

претендент поводить себе аморально, вживає образливі вирази або вчинки відносно інших претендентів, експертної ради або оргкомітету;

мають місце інші обставини, що зумовлюють необхідність вжиття оргкомітетом таких заходів.

Відгуки
Відгуки відсутні
ПОДАРУНОК

Дізнайся ПЕРШИМ про ЗНИЖКИ, АКЦІЇ, НОВИНИ!!!